There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kompetensområden

Kompetensområden

RSM&CO har i mer än 25 år har hjälpt kunder att utveckla en effektiv och hållbar verksamhet.

Arbetsmiljö

Medarbetarnas prestationsförmåga är avgörande för en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet. Med en bra arbetsmiljö ökar kapaciteten, och minskar kostnader för sjukdagar och arbetsskador.

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver kunskap om vad arbetsmiljö är och vilken ansvarsfördelning som gäller för medarbetare och chefer. Kunskap om de psykosociala och fysiska faktorerna och att förstå regelverket för arbetsmiljöarbete är avgörande för framgång. Genom lagstadgat systematisk arbetsmiljöarbete främjas säkerhetskultur, medarbetarglädje och ekonomiskt resultat.

Vi utbildar: Chefer, medarbetare, skyddsombud, byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U), kemikalieansvariga samt tillsammans med Folkuniversitetet i Göteborg framtidens arbetsmiljöingenjörer.

Hur kan vi hjälpa er att förenkla och förbättra ert arbetsmiljöarbete?

Avfall

Avfallets roll i samhället håller på att förändras. Från att vara en belastning på miljö och ekonomi är avfall idag en viktig resurs som bidrar till minskat resursnyttjande, ökad hållbarhet och högre levnadsstandard. Omställningen har påbörjats men det finns en långt större potential. Utmaningarna handlar om att kunna hitta nya synsätt, hitta genomtänkta helhetslösningar och skapa nya typer av affärer.

Vi på RSM&CO har en unik möjlighet att hjälpa våra kunder i denna anpassning. Genom att sammanföra ett modernt synsätt och generationer av kompetens inom avfallsteknik hjälper vi med stort engagemang våra kunder att hitta hållbara och effektiva lösningar inom avfallshierarkins samtliga områden. Vi kan bidra med allt från att identifiera möjligheter till avfallsminimering, planera avfallshantering, välja rätt behandlingsmetoder, se över logistiklösningar, upprätta avfallsplaner, upphandlingsstöd och myndighetskontakter.

Avfall  

Välj en tjänst som passar dig:

Energi

Oavsett om ni behöver hjälp med projektledning för större eller mindre projekt besitter våra konsulter erfarenhet att stötta er i arbetet. Våra teknikkonsulter har lång erfarenhet av projektledning inom såväl större som mindre projekt inom energi- och processteknik. Det kan gälla såväl upphandlingsprojekt av hela anläggningar eller delar av anläggningar som projektledning av exempelvis förstudier och tekniska utredningar, men även renodlad projektledning där en teknisk bakgrund är en fördel men inte ett måste.

Vi har även kompetens att hantera alla tillstånds- miljö och arbetsmiljöfrågor. På detta sätt har vi en gedigen erfarenhet av att samordna och leda upphandlingar i stora investeringsprojekt, samt även som projektledare under genomförandefasen.

Hållbarhet

Hållbar affärsutveckling innefattar en organisations insatser för socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande med syfte att kombinera organisationens ekonomiska framgång med en hållbar samhällsutveckling. 

Olika intressentgrupper såsom ägare, kunder och samarbetspartners lägger allt större vikt vid hur företag tar ansvar inom områdena miljö, etik och sociala aspekter. Att på ett transparent sätt redovisa hur man arbetar med hållbarhetsfrågor, och resultatet av arbetet, är därför betydelsefullt.

RSM&CO:s hållbarhetskonsulter har en bred kompetensbas och erfarenhet av dessa 

Kvalitet

Förutom kvalitetsledning och ISO 9001 omfattar vårt utbud fler tjänster som hjälper våra kunder att fokusera sin affär och utveckla strategier och mål för att förverkliga den, tillfredsställa sina kunders kvalitetskrav, öka produktiviteten för att sänka kostnader, samt skapa förutsättningar för ständiga förbättringar genom exempelvis införandet av Lean Production.

Kvalitetsarbete omfattar många delar och handlar såväl om att säkra en bra kvalitetsnivå och skapa ordning och reda, som att skapa bra metodik och kultur, för att arbete med ständiga förbättringar. Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar på hur ni kan arbeta med detta, så lovar vi att anstränga oss för att föreslå lösningar som passar just er verksamhet.

Ledningssystem

af

 

Välj en tjänst som passar dig:

Miljö

Inom RSM&CO finns en mångårig erfarenhet och kompetens att arbeta med miljöfrågor inom en rad olika områden. Vi har en mycket bred kompetens som innefattar såväl ämnesspecifik expertis som generell övergripande miljökunskap. Detta innebär att vi kan arbeta med stora och breda såväl som smala och specifika frågeställningar både på operativ och/eller stödjande nivå eller som projektledare. Exempel på områden omfattar myndighetsrelaterade frågor som tillstånd eller periodisk besiktning, ledningssystem som ISO 14001 och miljöförbättrande arbete som egenkontroll och extern miljösamordning. Våra kunder finns i ett stort antal olika branscher.

Vi arbetar medvetet med att kompetensutveckla våra konsulter, hålla oss uppdaterade med nyheter och att utveckla vårt utbud. Detta ger oss en möjlighet att kunna erbjuda dig som kund de flesta typer av tjänster som du kan behöva inom miljöområdet på det sätt som passar er verksamhet bäst. På hemsidan har vi presenterat de vanligaste områdena vi arbetar inom. Hör gärna av dig till oss om du har frågor om andra typer av uppdrag så ser vi till att sy ihop en lösning som passar er verksamhet.

Neutral

adf

 

Välj en tjänst som passar dig:

Revision

Här skriver vi om revision

 

Välj en tjänst som passar dig: